Hinnanguid on riigiettevõtte hinnangul esitatud selliselt, et ei ole võimalik eristada, kas tegemist on tõendatud fakti või arvamusega. Elering lükkab oma vastulauses ümber väited, mis on esitatud konkreetselt Eleringi osas - avaldame selle täismahus ja muutmata kujul.

Elering on riigile kuuluv äriühing ja täidab seadustest tulenevaid kohustusi nagu kõik teised äriühingud. Põhivõrku liitumistega seonduv (k.a tagatised) on Eestis paika pandud Riigikogus vastu võetud elektrituruseadusega. Elering ei saa neil teemadel midagi otsustada oma suva järgi ega ainuisikuliselt. Elering järgib seadust ega saa õgvendada ega karmistada ühtki seadusesätet omapäi. Elering ei soosi ühtki klienti, vaid kohtleb kõiki kliente võrdselt. Eesti põhivõrku saavad liitumistaotlusi esitada ja liituda kõik soovijad, kes täidavad seadusest ja liitumislepingust tulenevad nõuded. Väide, et päikese- ja/või akuparkide liitumislepinguid saab vaheltkasuga teise tehnoloogia arendajale müüa, ei vasta tõele, kuna seadus ei võimalda tehnoloogiat muuta.