Raplas registreeritud firma Sokkel Karjäärid OÜ esitas Keskkonnaametile 31.05.2023 taotluse geolooglise uuringu läbiviimiseks Vääna-Jõesuu ja Naage vahel rannalähedases metsas eesmärgiga valmistada ette seal piirkonnas liiva kaevandamist. Uuring on plaanitud kolmel männimetsaga kaetud maatükil mõlemal pool Tallinna-Klooga maanteed. Kolme maatüki pindala on kokku 39,98 ha. Selle käigus tehakse 65 puurauku sügavusega 35 m ja 65 ekskavaaotirga kaevatavat kaeveõõnt sügavusega kuni 7meetrit.

Kõik kolm maatükki asuvad RMK hallataval riigimaa ja maaomaniku esindajana on uuringu läbiviimise kooskõlastanud RMK.

Kogukond kirjutab petitsioonis, et Vääna-Jõesuu rannalähedane mets on nii kohalikele kui ka kaugemalt tulijatele populaarne puhkeala. Sokkel Karjäärid poolt kaevanduse ettevalmistamiseks valitud ala lähedal on ka Vääna jõe hoiuala, mis kuulub Natura 2000 võrgustikku. Valla üldplaneeringu järgi on Vääna-Jõesuu ja Naage vaheline mets rohevõrgustiku tuumala.

Uuringuloa annab keskkonnaamet ja selle peab kooskõlastama Harku vald. Harku vallavolikogu lükkas kooskõlastustaotluse ühehäälselt tagasi, mille peale Sokkel Karjäärid kaebas Harku valla kohtusse. Tallinna halduskohtu otsus selles asjas tuleb 16. novembril.

„Rapla firma plaanib kohtu kaudu kohalike inimeste vastuseisust ja valla üldplaneeringust mööda minna ning Vääna-Jõesuu rannalähedased männimetsa alad vägisi liivakaevandusteks muuta. Asi on väga tõsine, sest kahjuks näitab kohtupraktika, et vaatamata valla vastuseisule ja vastuolule üldplaneeringuga võivad sellised jõhkrused kohtu kaudu õnnestuda. Sellepärast alustasimegi allkirjade kogumist,“ ütles Vääna-Jõesuu Külaseltsi juhatuse liige Eve Tobias.

„Eriti jahmatav on, et Sokkel Karjäärid tegutseb riigimaal ja tema kauboi- kapitalistliku tegevuse on oma allkirjaga kooskõlastanud RMK peametsaülem. Sisuliselt on RMK andnud rohelise tule firmale, kelle ärihuvi on üks ilusaim Tallinna lähedane elamute, ranna ja metsa piirkond metsast puhtaks teha ja kaevanduseks muuta,“ lisas Tobias.

Vald: kahju tekitaksid juba ka uuringud

Harku valla keskkonnaspetsialist Brigita Perm ütles otsuse tagamaid selgitades nädala alguses Eesti Päevalehele, et ainuüksi kaevanduste rajamisele eelnevate geoloogiliste uuringute käigus saaks piirkonna mets ja rikkalik taimestik kasutatava rasketehnika tõttu märkimisväärselt kahjustada.

„Juhul kui rajada lahustükkidele 65 puurauku ja 65 kaeveõõnt, nõuaks see märkimisväärses ulatuses puude raiumist ja taimestiku hävitamist. Vaieldamatult häirib see loomi ja linde,“ sõnas Perm.

Raiutav materjal tuleb ka raiealalt välja vedada, ent puurauke ja kaeveõõsi soovitakse rajada keset kasvavat metsa, kuhu rasketehnikaga liikumiseks pole sobilikke teid. Metsa praegused rajad on kitsad ja looduslikud. Võimalik, et rasketehnikaga ligipääsuks tuleb pinnast tihendada või äärmuslikul juhul sellele isegi kattematerjali peale tuua.

Sugugi vähem ei saaks tema sõnul kahjustada metsaelu. Vääna uuringuruumi lähedal elutseb nii teise kui ka esimese kategooria kaitse all olevaid liike.

Perm rääkis, et Harku valla üldplaneeringus on arvestatud Eestimaa Looduse Fondi koostatud uuringut valla rohevõrgustiku tuumalade ja koridoride kohta. Üldplaneeringu järgi jääb kogu taotletav uuringuala Vääna-Jõesuu tuumalasse, kus maakasutuse juhtotstarve on range režiimiga looduslik haljasmaa. Seal on aga ehitustegevus keelatud, suur erand on tehniliste kommunikatsioonide rajamine.

Vääna-Jõesuu tuumala on ligikaudu 750 hektarine metsamassiiv, mis on oluline suurulukite elupaik. Tuumala telg on seda läbiv Vääna jõgi, mis on ka lõheliste elupaik.