RIA küsitlusele on võimalik vastata Facebookis siin. Näiteks on võimalik teada anda, kui pead nutitelefoni või tahvelarvutit kasutades oluliseks riigiportaalis teavitusi uute e-teenuste kohta, retseptide infot või oma dokumentide infot. Samuti saad lisada oma valikuid, mida tahaksid mobiilis riigiportaalis näha.

"Nii nagu heaks tavaks on saanud, arvestame kasutajate vajadusi ning küsime nende soove ka riigiportaali võimaluste laiendamisel mobiilsetesse seadmetesse," ütles riigiportaali juht Mihkel Tikk Delfile.

"Kasutajate esmaste vajaduste ja eelistuste selgitamine Facebookis on üks osa kasutatavuse alastest töödest. Lisaks analüüsib RIA ka teiste kanalite, näiteks DigiTV, võimalusi ning praeguste kasutajate harjumusi," selgitas Tikk. "Vaheetapina luuakse mobiilsest riigiportaalist erinevaid prototüüpe, mida testitakse reaalsete kasutajate peal."

Nutitelefoni ja tahvelarvutiga saab eesti.ee-d mugavamalt kasutada selle aasta lõpuks.