Ornitoloogiaühing asus võitlusse Elbu rabasse lubatud turbakaevanduse vastu

 (27)
Lisatud keskkonnaameti kommentaar
Ornitoloogiaühing asus võitlusse Elbu rabasse lubatud turbakaevanduse vastu
Elbu rabaMati Kose

Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas Keskkonnaameti otsuse anda OÜ-le Hiiu Turvas luba kaevandada Lavassaare soostikus asuvas Elbu rabas turvast, kuna leiab, et kaevandamisel hävib looduslikus seisundis raba koos kaitsealuste linnuliikide elupaikadega.

Keskkonnaameti väljastatud loa alusel saaks OÜ Hiiu Turvas kolmekümne aasta jooksul kaevandada Elbu rabas turvast 331,85 hektari suurusel alal.

„Kaevandamise tagajärjel hävivad nii looduslikus seisundis raba kui ka kaitsealuste soolindude - rüüda, mudatildri ja väikekoovitaja - elupaigad," seisab ühingu vaides.

Kaevandamisega kaasnev kuivendus halvendab lisaks Elbu rabas asuva I kaitsekategooria linnuliigi niidurüdi püsielupaiga seisundit.

Ligikaudu 7000 hektari suurune Elbu raba kuulub Eesti suurimate soode hulka, on üks tähtsamaid soolindude pesitsuspaiku ning kogu Euroopas üks vähestest ulatuslikest lagerabadest.

"Nagu Elbu V turbatootmisala puhul näha, siis väljastatakse kaevandamislube ka väga oluliste loodusväärtustega looduslikus seisundis rabade kasutamiseks. Kaevandamist rikutud aladelt seejuures alternatiivina ei kaaluta. Selline lähenemine loodusvarade kasutusele on õigusvastane," tõdes ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke.

Ta lisas, et ka Euroopa Liidu tasandil ei ole looduslikus seisundis rabade olukord kiita ja järgmise kümne aasta jooksul peab Eesti ka väljaspool kaitsealasid tegema pingutusi, et rabade pindala säiliks, mitte ei väheneks.

"Täna oleme olukorras, kus turbakaevanduste märkimisväärset negatiivset kliimamõju tuleb igal võimalikul moel vähendada ja soode taastamiseks kulutatakse Eestiski miljoneid eurosid. Samal ajal kõige väärtuslikumates looduslikes rabades kaevanduste avamine on vastutustundetu ja kahjustab turbatööstuse mainet," lausus Volke.

Ornitoloogiaühing tõi oma vaides välja 12 argumenti, miks kaevandusluba ei ole õiguspärane ja tuleb kehtetuks tunnistada. Tagamaks, et turbatootmisega ei alustaks enne vaidluse lahendamist, esitas ornitoloogiaühing Tallinna Halduskohtule esialgse õiguskaitse taotluse, mille kohus 8. septembril ka rahuldas.

KOMMENTAAR
Keskkonnaameti Lääne regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kadri Hänni

Keskkonnaamet on seisukohal, et loa andmine on olnud õiguspärane ja vastuolud puudusid.

Iga kaevandamisloa andmise puhul kaasneb alati teatav keskkonnahäiring. Elbu V turbatootmisalal on võimalikke keskkonnamõjusid hinnatud. Jõuti tulemuseni, et Elbu V turbatootmisalal on turba kaevandamine võimalik minimaalse keskkonnamõjuga, kui jälgitakse keskkonnamõju hindamisel antud soovitusi. Kavandataval tegevusel on oluline rakendada ohutusnõudeid ja leevendusmeetmeid, et vältida või minimeerida eeldatavasti kaasnevat negatiivset keskkonnamõju.

Keskkonnamõju hindamise käigus hinnati muu hulgas mõju ka alal leiduvatele III kaitsekategooria linnuliikidele ja nende elupaikadele.

Elbu V turbatootmisalal on III kaitsekategooria linnuliikide elupaik. Alast põhjasuunda jääb ka I ja II kaitsekategooria linnuliikide elupaik, millest 2016. aastal moodustati püsielupaik. Need samad linnuliigid kasutavad elupaigana ka varem moodustatud püsielupaika. Väljaspool kaitstavaid alasid kehtib isendi kaitse. See tähendab, et III kaitsekategooria linnuliike ei tohi turbatootmisalal häirida, püüda, tappa vms.

Vajalikud meetmed linnuliikide kaitseks, teiste seas ajalised piirangud kavandatavale tegevusele, on keskkonnamõju hindamise aruandest kantud väljastatud loa kõrvaltingimusteks.