Selgus, et maa-ameti arhiivis puudusid mitme leitud fotoplaani ulatuses andmed ja ameti kaardikogu sai tänu sellele olulist täiendust. Pärast arhiveerimist on kõigil huvilistel fotoplaanidele ligipääs.

Riigi hallatavad topograafilised andmed ja kaardid on avalikult kättesaadavad. Varem olid mitmed kaardimaterjalid pikka aega salastatud ja nende kasutamine piiratud.

Topograafilisi kaardimaterjale hoiti hajutatult erinevates arhiivides ja korraga kasutati materjale vaid väikeste alade kaupa. Enne 1990. aastat aastat võidi kaartidelt olulist infot kustutada, kaardimaterjale viidi Eestist välja ja palju ruumiandmeid sisaldavaid materjale kuulus hävitamisele.

Maa-ameti ruumiandmete osakonna nõunik Olev Veskimäe selgitas, et mitmed kaardimaterjalid võisid jõuda organisatsioonide reorganiseerimise või muude menetluste käigus ka erakogudesse või peidupaikadesse. Küllap ka selleks, et tükike meie minevikust ikka Eestisse jääks või mitteoluliseks peetud materjalid säiliksid.

„Eeltoodust tulenevalt oleme koostööks avatud, et leitud väärtuslikke ruumiandmeid sisaldavaid materjale arhiveerida või digiteerida ning need avalike teenuste kaudu kõigile kättesaadavaks teha. Palun võtke ühendust, kui Teie valduses on varasemast ajast pärit geodeetiliste tööde topoplaane ja aruandeid, kaarte, fotoplaane või muid detailseid ruumiandmeid sisaldavaid materjale,“ pani Veskimäe kõikidele südamele.