Keskkonnaamet sai Sõrve looduskaitse loomise eelnõu valmis möödunud nädalal ning selles on täpselt määratletud, millistel tingimustel ja millistes metsades tohib tulevikus metsatöid teha.

Eelnõu ettevalmistamise käigus oli avalikel aruteludel raiete lubamine piiranguvööndis sõnastatud esialgselt nii: "Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud lageraie hall-lepikutes langi pindalaga kuni 1 ha ja turberaie, välja arvatud veerraie, langi pindalaga kuni 2 ha." Seega on näiteks lageraie täielikult keelatud okaspuumetsades.

Sellele lausele esitaski RMK mitmeid vastuväiteid.

Sõrve looduskaitseala pindala on plaanide kohaselt 2257,5 hektarit ning RMK hallatav üldpindala moodustab sellest enam kui poole ehk 1311 hektarit, sellest omakorda metsamaa on 1156 hektarit. Seega on asutuse huvi kaitseala moodustamisel kaasa rääkida igati mõistetav.

Kaasarääkimise käigus tuligi ka mitmeid sooviavaldusi raiete osas. „Teeme ettepaneku lubada kuni 2 ha suurust lageraielanki piiranguvööndi kõigis metsades," seisab RMK ettepanekus.

Miks selline soov välja käidi? RMK metsamajanduse peaspetsialisti Olavi Andrese sõnul tehti ettepanek, kuna looduskaitseseadusest tulenevad aegjärkse raie täiuse nõuded ei võimalda metsasid uuendada.