Sarnaselt eelnevate aastatega olid peamised surmapõhjused:

  • vereringeelundite haigused (7687),
  • pahaloomulised kasvajad (3636)
  • õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (955)
  • seedeelundite haigused (759)
  • hingamiselundite haigused (710)


COVID-19 loeti surma põhjuseks 201 inimesel (sh 96 meest, 105 naist). Enamik neist (152) kuulus vähemalt 75-aastaste hulka.

Kuna vanemates vanuserühmades leidub naisi rohkem kui mehi, seletab see suuremat COVID-19 surmade arvu naiste hulgas. Alla 65-hulgas oli surmasid 19 ning 65–74-aastaste hulgas 30. Kuude lõikes esines enim COVID-19-surmasid detsembris (89).

Kuidas suremust mõõta?

TAI osaleb rahvusvahelisi suremusandmeid analüüsivates teadusprojektides. Euro-MOMO raames loodud matemaatilise analüüsi meetodite abil saab hinnata suremuse muutust ilmastikutingimuste tõttu (kuuma- ja külmalained) ja hooajaliste haiguspuhangute ajal.

Seda on rakendatud nii gripi kui ka COVID-19-ga seotud liigsuremuse ehk tavapärasest suurema suremuse (ingl excess mortality) hindamiseks.

Euro-MOMO andmete järgi oli Eestis 2020. aasta lõpus suremus oodatust mõnevõrra suurem, kuid tõus ei olnud suur, võrreldes mitmete Lääne-Euroopa riikidega nagu Ühendkuningriik, Belgia, Portugal ja Hispaania.

Mulluste surmapõhjuste andmed on esialgsed, neid täpsustakse ning lõplikud andmed avaldab TAI surma põhjuste register 3. mail.

Kuidas surmapõhjuste andmeid kogutakse?

Surma põhjuse teatise täidab arst. TAI surmapõhjuste register (SPR) pärib surmapõhjuste andmeid digiteel Tervise infosüsteemist (TIS) igal tööpäeval.

Surma algpõhjus valitakse surma põhjuste teatisega kogutud info põhjal SPR-is vastavalt Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) juhistele.

Surma algpõhjus võib muutuda, kui arstil on täiendavaid andmeid, mis laekuvad hiljem (histoloogia, toksikoloogia, mikrobioloogia analüüsid vm). Siis saadetakse TIS-i uus surma põhjuse teatise dokument.

TAI SPR teeb teatud juhtudel ka tagasipäringuid arstidele, kui dokumendis puudub piisav info, et surma algpõhjust valida. Peale algandmete kogumist võrdleb SPR andmeid teiste andmekogudega.

COVID-19 kui surma põhjus

COVID-19 valitakse surma algpõhjuseks juhul, kui surma põhjuse määranud arst märkis selle või sellest põhjustatud kopsupõletiku surma tinginud seisundina.

TAI surma põhjuste registri COVID-19 surmade arv on väiksem Terviseametist pärinevast COVID-19 positiivsete surmade arvust, kuna Terviseamet avaldab COVID-19 positiivse testi andnud inimeste surmade arvud enne surma algpõhjuse määramist.

Surmade üldarvu, milles kajastuvad ka eestlaste surmad välismaal, avaldab ja analüüsib Statistikaamet. Suremuse muutuste ja erisuste hindamiseks on kasutusel erinevad kordajad, mis võtavad arvesse rahvastiku soolist ja vanuselist koostist ning rahvastiku üldarvu.

Surmade absoluutarv sobib küll kiirstatistikaks, kuid järeldusi saab teha vaid kordajate võrdlemisel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid