Küsimus, kuidas tekkis elu Maal, pakub teadlastele jätkuvalt huvi. Viimasel ajal on hakanud kasvama tõendite hulk, mis kinnitavad suhteliselt uut elutekke-hüpoteesi: võimalust, et elu tekkis DNA ja RNA väga täpse koostisega kokteilist.

Mõlemad molekulid määravad kogu bioloogilise elu geneetilise koostise — DNA kannab geneetilist informatsiooni ja RNA dešifreerib seda.

Pikka aega on arvatud, et RNA arenes Maal esimesena ja DNA alles hiljem. Nüüd aga paistab, et mõlemad molekulid võisid tekkida samal ajal ja osaleda koos planeedil eluprotsesside käivitamises.

Värskeim seda hüpoteesi toetav uurimus selgitab, kuidas lihtne, arvatavasti enne elusorganismide teket Maal eksisteerinud ühend diamidofosfaat (ingl DAP; diamidophosphate) suudab DNA ehituskive deoksünukleosiide elementaarseteks DNA-kiududeks „traageldada”.

Taoline avastus on oluline samm Maa esimeste eluvormide kujunemise üksikasjalise keemilise mudeli väljatöötamise poole.

Töö lisab usutavust ka oletusele, et elu Maal sai alguse, kui DNA ja RNA arenesid ühiselt välja samasuguste keemiliste reaktsioonide alusel, ning et esimesed isepaljunevad molekulid võisid koosneda neist kahest nukleotiidhappest, mitte ainuüksi RNA-st.

Üks suuremaid probleeme RNA-põhise elutekke-hüpoteesi juures on küsimus, kuidas see molekul võis saada hakkama hädavajaliku enesepaljundusprotsessiga. Nimelt nõuab RNA poolestumiseks enamasti ensüüme, mis aga arenesid välja alles pärast RNA teket.

Paistab, et mingisugune tegur aitas RNA-l elu tekitada. See võis vabalt olla DNA oma „kimäärsete” molekuliahelatega, mis poolestuvad märksa hõlpsamini kui RNA üksinda.

Uurijate läbi viidud laboratoorsete katsete jada matkis protsesse, mis võisid ilmneda enne elu algust Maal, ja näitas, et DAP võis moodustada elementaarse DNA üsna samamoodi, nagu RNA võis isetekkeliselt moodustuda oma keemilistest ehituskividest.

Teadustöö tulemustest on abi ka muu kui elu tekke selgitamise juures. Nimelt võivad DNA ja RNA omavaheliste suhete paremast mõistmisest koorunud teadmised leida laialdast rakendust nüüdisaegses keemias ja bioloogias.