„Aidu Tuulepark OÜ-le on isikliku kasutusõiguse lepingute alusel antud hulk alasid teede ja liinide ehitamiseks ja kasutamiseks. Kahjuks on korduvalt olnud rikkumisi isikliku kasutusõiguse alast väljumisega, mille kohta on RMK saatnud Aidu Tuulepark OÜ-le mitu märgukirja," rääkis Fortele RMK Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda.

Metsaülem viitab täpsemalt kohati majakõrguste, kuni 40 meetri laiuste ja kilomeetrite pikkuste jämekillustiku- ja aherainelademete vedamisele Aidu metsadesse. Tegemist on teedega, mille Aidu Tuulepark on tuuleparki arendades ehitanud nii juba püstitatud kahe kui ka ülejäänud planeeritud tuulikute rajamiseks.

Kogu see ala on tegelikult RMK halduses. Varem olid sealsel künklikul maastikul väikesed metsateed, nüüd on hiiglaslikud killustikuvaalud. Need on varasemast olemasolevad teed, mille parandamiseks oli Aidu Tuulepark OÜ-le luba antud.

„Rikkumised seisnesid tee- ja liiniehituse käigus aheraine ladustamises suuremale alale, kui nad olid isiklikuks kasutusõiguseks vormistanud," sõnas Süda.

Muu hulgas selgus, et Aidu tuulepargi alal on omavoliliselt ladestatud aherainet ligikaudu kahele hektarile, tekitades kahju metsale. Aidu Tuulepark OÜ ja RMK vahel sõlmitud lepingute alusel pidi ka liinitrassi tuulikute 19 ja 25 vahel olema maksimaalselt 20 meetri laiune, aga tegelikult tehti 40-meetrine.

RMK ja tuulepargi arendaja sõlmisid möödunud aastal kokkuleppe, et Sõnajalad hakkavad kohe koristusega pihta. Kuidas on tegelikult läinud?

„Aidu Tuulepark OÜ lubas metsakultuurile ladestatud aheraine viia tuulikuplatsile, kuid tööd seisavad seal umbes samast ajast Aidu Tuulepark OÜ suhtes algatatud kohtuvaidluste tõttu," kommenteeris Alar Süda praegust olukorda.

Andres Sõnajalg: sellised teed oli ainuvõimalik lahendus

Aidu Tuulepark OÜ juhatuse liige Andres Sõnajalg selgitas Fortele, et teatavasti on Aidu tuulepargi ala endine Aidu põlevkivikarjäär, mille tehislik maapind on tekkinud kaevandamise käigus puistepinnase ümbertõstmise tõttu.

„Põhikaartidelt on ilmekalt näha, milliste orgude ja mäeahelikega alaga on tegemist, millisele oligi vaja luua tuulikute juurdepääsuteed - kõrguste erinevused on kuni 26 meetrit," rääkis Sõnajalg.

Ta märkis, et tuulikute mastaapsed detailid transporditakse kohale ülipikkade treilerveostena - veose pikkus koos vedukiga võib ulatuda 90 meetrini -, selleks vajatakse laugeid juurdepääse. Samal ajal on karjääri maapinna kõrguste erinevused nii suured, et lohkude läbimiseks on ainuvõimalik tehniline lahendus osa kohti tasandamiseks täita.

„Antud juhul on osaliselt kasutatud RMK olemasolevat erateedevõrgustikku. Teed vajasid samuti lohkude ja kõrgendike mõningast ühtlustamist, järsakute kindlustamist. Tuulikuplatsidele on loodud lisajuurdepääsud ja selliselt, et täita ülemõõduliste eriveoste liikumistele seatud nõudeid," rääkis Sõnajalg. Ta märkis, et juurdepääsude rajamiseks on kasutatud tee üldehituslikku killustikku fraktsiooniga 20/95.

„Loodud ja parandatud siseteedevõrgustik on kasuks kõigile, see võimaldab ka RMK-l oma metsa sellel mäeahelike ja orgude rohkel tehislikul alal paremini hooldada," märkis Sõnajalg. „Rõhutan siinjuures - olgugi et tegemist on erateedega, on kõik huvilised teretulnud neid mööda seda omapärast looduskeskkonda vaatamas käima."

Juurdepääsuteed on Aidu Tuulepark OÜ korrastanud ja rajanud oma kuludega ning vastavate piiratud asjaõiguste alusel. Sõlmitud lepingute järgi on RMK-l õigus kasutada kõiki juurdepääsuteid tähtajatult ilma piiranguteta ja tasuta.

Segased kohtuvaidlused

TTJA tegi veebruari alguses tuuleärimeestele Andres ja Oleg Sõnajala ettevõttele ettekirjutuse. Selle järgi tuli mullu kevadel Aidu tuuleparki püstitatud tuulikult eemaldada nr 5 labad, sest ka mittetöötavas olekus segavad need riigikaitse eelhoiatussüsteemi tööd.

Eleon Green OÜ vaidlustas TTJA lammutusettekirjutuse kohtus, kus kõigepealt anti pooltele augusti lõpuni aega kompromissi leidmiseks. 27. juulil esitaski arendaja TTJA-le oma kompromissettepaneku, mis seisneb tuuliku labade alles jätmises ja lukustamises.

Amet aga otsustas, et neid arendaja välja käidud kompromiss ei rahulda, sellest teavitati nii arendajat kui ka kohut. Kohus ise pole veel arendaja 3. septembril esitatud kompromissi asjus seisukohta võtnud.

Kogu asjas käib vaidlus selle üle, kas Sõnajalgadel oli õigus püstitada Aidu tuuleparki u 220 meetri kõrguseid tuulikuid. Arendajad ise on veendunud, et nad on kõik õigesti teinud, TTJA on aga seisukohal, et nad on rikkunud neile antud kooskõlastatuste tingimusi, mis võimaldavad püstitada maapinnast üksnes kuni 185-meetrisi tuulikuid.

Kuna planeeritud tuulepark asub riigikaitse eelhoiatussüsteemide tööalas, siis on tuulikute lubatud parameetrite järgimine olulise tähtsusega, leiab amet. Muu hulgas on TTJA tuvastanud, et püstitatud tuulikud ei vasta nende ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioonile.