Täna MKMi poolt kooskõlastusele saadetud määruse eelnõu kohaselt peavad telekomiettevõtted alates 1. jaanuarist 2022 kindlustada oma sidevõrgule autonoomne elektritoide.

Vähemalt 24 tunniks peab seda jätkuma sidevõrgu osale, mille toimepidevusest sõltub sideteenuse kättesaadavus enam kui 200 000 lõppkasutajale. Vähemalt 6 tunniks peab oma elektrit piisama aga sidevõrgu osale, mille toimepidevusest sõltub telefoniteenuse või andmesideteenuse, välja arvatud mobiilse andmesideteenuse, kättesaadavus 200 kuni 30 000 lõppkasutajale.

Seega peab arvestama, et väljaspool Tallinna võivad mobiilioperaatorid mobiilse andmeside välja lülitada ka kohe pärast elektrikatkestuse algust.

Muudatusi toob uus määrus teisigi.

Eelnõu kohaselt peab sideettevõtja planeerima, ehitama ja hooldama oma sidevõrku nii, et teenus oleks võrku häiriva teguri (seega siis muu tegur, kui elektrikatkestus) korral minimaalselt häiritud. Sideteenuse katkestuse lubatud aeg sõltub sellest, kui palju lõppkasutajaid on katkestusest mõjutatud.

Näiteks peab sideettevõtja tagama teenuse taastamise oma sidevõrgu piires 8 tunni jooksul, kui katkestusest on mõjutatud üle 200 000 kasutaja ja 24 tunni jooksul kui rikkest on mõjutatud 1000 kuni 30 000 lõppkasutajat.

Hetkel kehtiva korra kohaselt kehtib Eestis sideettevõtetele vaid üldine põhimõte projekteerida sidevõrk nii, et oleks arvestatud ka võimaliku elektrikatkestusega. Konkreetseid nõudeid sidevõrkude toimepidevusele elektrikatkestuse korral pole kehtestatud.

Hädaolukorra seaduse kohaselt on just MKM see, kelle kohustuseks on selliste elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamine nagu telefoniteenus, mobiiltelefoniteenus ja andmesideteenus. Just MKM peaks kehtestama ka nende elutähtsate teenuste kirjelduse ja toimepidevuse nõuded.

Viimati tõusetus teema teravalt päevakorrale 2019. aasta alguses Saaremaal, kus Kuressaare piirkond jäi ligi pooleks päevaks elektrita. See viis rivist välja paraku ka suure osa mobiiliettevõtete tugijaamu ja nii jäid infosulgu ka paljud elanikud ja ametnikudki.

Saatejaamade akude ressurss on tavapäraselt mõni tund, mis on piisav suurema hulga elektrikatkestustega toime tulemiseks.