Esiteks on tehnika riski määramisel oluline see, et ettevõtte peakontor ei asuks väljaspool Euroopa Liitu, NATO või OECD riike. Teiseks on tootja ebausaldusväärne, kui tema peakontori riigis ei kehti õigusriigi põhimõtted või ei austata seal inimõigusi või alluvad ettevõtted kohtuliku kontrollita välisriigi valitsusele või julgeolekuasutusele.

Keelatud on ka tootjad, kelle majandustegevus ei põhine turupõhisel konkurentsil, või kui intellektuaalomandi kaitsele ei ole nende koduriigis loodud tingimusi, või kui ettevõtte omanike, partnerite ja äriühingute juhtimisstruktuurid või nende rahastamine ei ole läbipaistvad. Parimaid tavasid peavad järgma aga nende hanked, investeeringud ja lepingud.

Riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk ütles täna, et määruse kohaselt tuleb kõrge riskiga riist- ja tarkvara kasutamist kas vältida või piirata.

Kusjuures, need nõuded on loa- või keeluotsuseid väljastavatele asutustele siduvad - kui ikka ühes riigis ei austata õigusriigi põhimõtteid või kui ettevõttel juhtub sahtlis olema üks "parimale tavale" mittevastav leping, siis on ta riist- ja tarkvara Eesti riigi silmis ebausaldusväärne ehk keelatud.

Määruses on ka lause "või muul moel kujutab ohtu riigi julgeolekule" - mis tähendab, et põhjendus ühe või teise tootja tehnika kasutamise keelule võib olla vägagi umbmäärane.

Otsuseid ühe või teise tootja või toote osas hakkab langetama tehnilise järelevalve amet koostöös julgeolekuasutustega. Kui sidettevõtetele nende tehtud otsus ei meeldi, siis on neil võimalik see kohtus vaidlustada - alles siis saavad nad teada ka seda, miks toode täpsemalt keelati.

Kriitilise tähtsusega riist- ja tarkvara - näiteks riigiside tuumikvõrkude - puhul kehtib uus kord kohe määruse jõustumisest. 5G puhul asub Eesti riik kõrge riskiga riistvara keelama alates 1. jaanuarist 2024, lubasid uue tehnika kasutuselevõtuks tuleb aga taotlema kohe määruse jõustumise järel. Vanemate võrkude - näiteks 4G - puhul kehtib keeld alates 2030. aastast, loamenetlus hakkab kehtima kohe.

Maksimaalne väljaantava loa pikkus on seejuures 8 aastat.