22. veebruaril saatis Tallinna abilinnapea Aleksei Novikov majandus- ja taristuministrile Taavi Aasale kirja milles palus kaaluda LS täiendamist osas, mis puudutab taksojuhtide sõidu-ja puhkeaja nõudeid.

Tallinn tahaks sõidumeerikuid ja kohustuslikku kontrolli

6-9-kohalistes taksodes võiks edaspidi kasutusel olla sõidumeerikud ja kohustuslik juhtide sõidu- ja puhkeaja kontroll.

Sõidumeeriku kasutamine ning töö-ja puhkeaja kontroll peaks hõlmama ka äpitaksojuhte, kelle mõjutamiseks puuduvad omavalitsusel võimalused: ettevõtlus- ja valikuvabadusse sekkuda ei tohi.

Omavalitsusel puudub võimalus liiklusseadust või ühistranspordiseadust täiendada – kuigi KOVil on ÜTS § 64 lõike 10 kohaselt õigus kehtestada taksoveol kasutatavatele sõidukitele teenuse kvaliteeti, sealhulgas sõitjate mugavust ja keskkonnasäästlikkust tagavad nõuded, ei kohaldu need nõuded platvormitaksodele.

Mupo on olnud hädas pikki päevi tegevate väsinud ja ületöötanud taksojuhtidega, kes isegi parklates magavad – väsimus on liikluses kõrgendatud ohutegur. Kurnatud taksojuht on ohuks nii endale kui teistele liiklejatele.

EÜ määrus nr 561/2006, preambuli lõike 24 kohaselt peaksid liikmesriigid kehtestama eeskirjad sõidukite osas, mida kasutatakse regulaarseks reisijateveoks, kui läbitav teekond ei ole pikem kui 50 km.

Sh tuleks reguleerida lubatud sõiduaeg ja kohustuslik puhkeaeg – ning sellele määrusele Tallinna linn algatuse puhul rõhubki.

MKM: kõiki taksoveoteenuse osutajaid tuleks käsitleda võrdselt

22.04.2020 seisuga oli majandustegevuse registri andmetel märkinud Tallinna oma teeninduspiirkonnaks 1641 taksoveo tegevusloa, 3575 takso sõidukikaardi ja 6422 teenindajakaardi omanikku. Kogu Eestis (sh Tallinn) on 5335 kehtivat taksoveo sõidukikaarti ja 12 839 teenindajakaarti.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul on taksodena kasutuses olevate sõidukite kohustuslik sõidumeerikutega varustamine keerukas ja kulukas ettevõtmine.

Arusaamatuks jääb ka, miks 6-9 reisijat mahutavad taksode juhid on kohustatud puhkama, kuid teised mitte – seadus peaks kohtlema võrdselt kõiki taksoveoteenuse osutajaid.

Sõidumeerikute paigaldajate hinnangul tähendaks see keskmiselt ca 1300 eurot investeeringukulu ühe sõiduki kohta, millele lisanduvad süsteemi edasise haldamisega kaasnevad kulud.

Uus nõue eeldab uusi regulatsioone: sõidu- ja puhkeaja normid, juhikaardi sisseviimine ja andmete töötlemine, järelevalve jne. ning vastavalt suureneb nii pädevate asutuste kui ettevõtjate halduskoormus.

Kõike eeltoodut arvestades ei pea MKM hetkel mõistlikuks taksonduses sõidumeeriku, töö- ja puhkeaja nõuete kehtestamist.

Eriolukord korrastas taksoturgu

Tallinna taksosektori juhtivspetsialist Aivar Melnikov ütleb, et Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet on märtsist kuni 22.05.2020 väljastanud 66 taksovaldkonna tegevusluba. Ühtegi tühistamist sel ajal ei toimunud.

Sõidukikaarte väljastati 636, neist koguni 578 Infoühiskonna teenustele (IÜT) ehk äpitaksodele ja 58 tavataksodele. COVID-19 tõttu oli sel ajavahemikul 67 sõidukikaardi tühistamist, neist 62 äpitaksode ja 5 tavataksode oma. Välja anti 144 teenindaja luba ning tühistamisi nimetatud ajal ei olnudki.

“Nagu linnapildist näha, on taksosid tänavatel vähemaks jäänud. Nii äpi- kui tavataksonduses jäid alles üksnes need juhid, kellel on kõik dokumendid korras ja kõik teenuse pakkumiseks vajalikud nõuded täidetud,” selgitas Melnikov.

“IÜT (äpitaksode) valdkonnas tegutsevaid vedajaid saab ainult kiita. Probleemi lahendamiseks vedajad piirasid taksojuhtide ligipääsud ÄPP-I kasutamiseks kuni dokumentide korrastamiseni,” lisas sektori juhtivspetsialist.

Mupo jätkab järelevalvet

1. juunist taastub Tallinnas tavapärane Mupo töö: ühistranspordis kontrollitakse sõiduõigust ning taksode, ka äpitaksode puhul nõutavate dokumentide olemasolu.

Märtsis ja aprillis ei tuvastanud mupo ühtegi IÜT valdkonna sõidukikaardi puudumist, mai keskel tuvastati üks rikkuja. Vedajaga ühendust võttes selgitas see, et tehnilise rikke tõttu aktiveeriti äpi kasutamine kogemata ja see sulgeti pärast mupoga suhtlemist.

Eriolukorrajärgselt jäävad 130-s Tulika taksos alles juhti ja reisijaid eraldavad plastikust vaheseinad, ka Boltil jt IÜT rakendustel on olemas vastavad kategooriad, kus klient saab tellida turvaeraldisega takso.

MKM jätkab Tallinna, mupo ja IÜT platvormidega Yandex.Taxi ning Bolt läbirääkimistega, et jõuda lahendusteni, mis muudaksid teenuse osutamise murevabamaks, aga eelnõu on alles algfaasis ning otsustest rääkida ei saa.

Positiivne on, et taksonduses tegi eriolukord teatavaid korrektuure ja korrastas turgu. Kauaks see nii jääb, pole teada – äpitaksode juhid tunnistavad, et mai lõpust alates on tööd olnud võrreldavalt kriisieelse ajaga ning auto ettesõiduajad on pideva kasutajakogemuse põhjal taas pikemaks veninud.