„Digiühiskonnas on oluline usaldus andmetöötluse vastu. Usalduse tekkimise eelduseks on töötajate teadlikkus,“ kõneles inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. Ta viitas, et omavalitsustes on palju tundlikku isikuteavet ja just nemad on inimestele lähim hoolekande-, lastekaitse- ja eestkosteasutus, kel on palju kirjavahetust oma elanikega. „Uued küberohud aga ei ole enam ammu suurte ja rikaste organisatsioonide peavalu, vaid tabavad järjest väiksemaid asutusi ja ettevõtteid.“

Tänavu juunis Riigikontrolli avaldatud raportist selgus, et omavalitsuste üldine infoturbekultuur on madal ja seda nii teenistujate kui ka juhtkonna tasandil. Sageli puuduvad suunised IT-vahenditega ümberkäimiseks, neid ei ole töötajatele tutvustatud või päriselus neist ei lähtuta. Samuti on puudulik majasiseste koolituste osa ja teavitustöö.

Jagati nõuandeid Põltsamaa vallavalitusele

Käesoleva aasta suvel auditeeris inspektsioon infoturbe seisu Põltsamaa vallavalitsuses. Neljast omavalitsusest tekkinud Põltsamaa liitvallas hinnati infosüsteemide kasutuse teadlikkust, sise-eeskirjade olemasolu ning nende järgi tegelikkuses toimimist, üldist teadlikkust andmeturbest ning edasisi arenguplaane. Samuti vaatas inspektor üle isikuandmete töötlemise toimingud nii elektrooniliselt kui paberil ning kuidas on võimaldatud isikuandmetele juurdepääs ning mismoodi toimub andmete edastamine.

Inspektsioon leidis, et Põltsamaa vallavalitsuse turvameetmed vastavad nõuetele. Mõndagi saab siiski parandada. Näiteks soovitas inspektor eriti tundlikke andmete puhul kasutada krüpteerimist. Samuti on vaja vallavalitsusel koostada andmekaitse üldmääruse nõude täitmiseks enda käes olevate isikuandmete ülevaade. Inspektor selgitas andmekaitset arvestava töökorralduse olulisust ning töötajate koolitamise tähtsust. Infoturve on kestev protsess, mis eeldab pidevat töökorralduse asjakohasuse jälgimist ja inimeste teavitamist.

Inspektsioon on käesoleva aastal auditeerinud lisaks Põltsamaa vallavalitsusele veel Saue, Lääne- Harju ja Kuusalu valitsusi ning Loksa linna. Kõikides kontrollitud omavalitsustes saab parandada andmeturvet ning tõsta ka seal töötavate inimeste teadlikkust. Veel tänavu kavatseb inspektsioon omavalitsuste auditeerimistega jätkata.

28. septembril korraldab inspektsioon kõigile omavalitsustele infopäeva, kus räägitakse uue aja andmekaitsest ning avaliku teabe kättesaadavusest. Samuti antakse värske ülevaade omavalitsuste kodulehekülgede seire tulemustest ning tunnustatakse parimaid omavalitsusi.