Paide ja Järva-Jaani lehele valmisid aluspõhja geoloogia, aluspõhja reljeefi, pinnakatte paksuse ja geofüüsikalised kaardid; Järva-Jaani lehele ka pinnakatte geoloogia ja hüdrogeoloogiline kaart ning Võru kaardilehele hüdrogeoloogiline kaart.

Kaardilehed on rasterformaadis vaadeldavad ja prinditavad geoloogia veebirakenduses.

Lisaks kolmele ülalnimetatud kaardile on koostatud Väike-Maarja kaardilehe ja Võru kaardilehe seletuskirjad, millega saab tutvuda Maa-ameti geoportaalis.

Eesti Geoloogiakeskus alustas kompleksset Eesti geoloogilist kaardistamist mõõtkavas 1 : 50000 juba 1980. aastatel ja töö jätkub. Maa-ameti ülesanded on seejuures riikliku tellimuse korraldamine, kaardistusjuhendite arendamine, kaartide kvaliteedi kontrollimine ja kõikidele soovijatele kergesti kättesaadavaks muutmine.

Geoloogilist kaardistamist tehakse Eesti baaskaardi lehtede kaupa. Baaskaart koosneb enam kui sajast kaardilehest, mis on tavaliselt 25 x 25 km suurused.

Iga lehe jaoks koostatakse kümmekond geoloogilist teemakaarti, mis iseloomustavad selle piirkonna aluspõhja, aluspõhja reljeefi, pinnakatet ja selle paksust, hüdrogeoloogiat, põhjavee kaitstust, geomorfoloogiat, maavarasid ja geofüüsikat (aeromagnetilisi ja gravitatsioonijõu anomaaliaid).

Väga oluline geoloogilise baaskaardi osa on faktiline materjal, s.t erinevate andmepunktide (puuraugud ja -kaevud, paljandid, vaatluspunktid) geoloogilised kirjeldused.

Geoloogiline baaskaart on aluseks maavarade kasutuselevõtu, loodus- ja põhjaveekaitse, veevarustuse, heitveeärastuse, jäätmekorralduse ja ehitiste planeerimisel ning keskkonnamõju hindamisel.

Geoloogia kaardirakenduses ja avalikus WMS-teenuses kuvatav geoloogilise kaardi info on kättesaadav vektorkujul (ESRI gdb, shp ja MapInfo tab) avaandmetena; viimastel aastatel koostatud kaardid on saadaval ka pdf-failidena.

Avaandmete allalaadimise lehelt on alates 2016. aastast kättesaadav puursüdamike andmebaasi väljavõte csv-failidena (puursüdamike info koos fotodega on jätkuvalt leitav ka veebipäringu abil).

Käesoleva aasta lõpuks lisandub puursüdamike andmebaasi teavet OÜ Eesti Geoloogiakeskuse korrastatavate puursüdamikukastide ja käsipalade kohta.