Andmekaitse Inspektsiooni juhiste nimekirja lisandus täna värske juhis "Metaandmed ja privaatsus", milles analüüsitakse metaandmete olemust ja seost isikuandmetega ning viidatakse võimalikele ohtudele metaandmete töötlemisel.

Metaandmed (andmed andmete kohta) võimaldavad luua inimese profiili, millega võidakse seada ohtu inimese privaatsus.

Iga kord, kui inimesed suhtlevad, tekib suhtluse kohta lisaks suhtlusele endale veel teave, mida käsitletakse metaandmetena. Need tekivad erinevate infotehnoloogiliste lahenduste ja süsteemide kasutamisel ning annavad teada kes, mida, kus, millal ja kuidas tegi.

Metaandmed talletatakse erinevate IT-teenuste tarbimisel ja IT-protsesside käivitamisel kasutaja
enda arvutis, organisatsiooni kohtvõrgu administreerijal, andmesides osalevates võrguseadmetes, internetiteenuse osutajal jne.

Metaandmed tekivad ka dokumendi koostamisel, telefonikõne tehes või veebipõhise vestluse
toimumisel. Suhtluse kontekstis sisaldavad metaandmed teatud üksikasju sõnumi koostamise, ülekandmise ja edastamise kohta.

Need võivad sisaldada näiteks telefonikõne tegemise kuupäeva ja kellaaega või asukohta, kus e-kiri
koostati või avati. Metaandmete tekitamine ja töötlemine on vajalikud selleks, et üldse saaks erinevaid teenuseid osutada.

Juhise loomise vajaduse põhjustas erinevate tõlgenduste ja vaidluste esinemine selles, mida metaandmeteks lugeda, mida need näitavad ning kuidas neid tuleks käsitleda.

Levib arvamus, et metaandmeid tuleb eristada tegelikust sisust ja seetõttu ei vääri metaandmed nii ulatuslikku kaitset.

"Suurandmete ajastul on metaandmete analüüsimisel tehtavad järeldused sageli isegi kaalukamad ja inimeste privaatsust riivavamad kui põhiandmed, millega metaandmed seotud on. Metaandmeid saab kasutada selleks, et isikuid identifitseerida ning nende käitumist ja hoiakuid analüüsida.

Metaandmete oskamatu haldamine näiteks riigi- või omavalitsusasutuste dokumendiregistrites või inimeste endi teadmatus sotsiaalmeediakeskkondadesse erinevate postituste tegemisel võib kujutada olulist riivet eraelu puutumatusele," selgitas juhise koostaja Andmekaitse Inspektsiooni IT-nõunik Urmo Parm.

Andmekaitse Inspektsioon kutsub inimesi üles enesele teadvustama metaandmete käsitlemisega kaasneda võivaid ohte ja metaandemete töötlejaid ettevaatlikkusele, et hoiduda isikuandmete kaitse seaduse nõuete rikkumisest.

Juhise valmimisele aitas asjakohaste ettepanekutega kaasa Riigi Infosüsteemi Amet.