Kuna eestlased on kaotanud väga palju oma piiblilugemise oskustest, siis avaldame siin katkendi Matteuse evangeeliumist, mis puudutab Jeesuse vangistamist, surma ja Kristusena ülestõusmist. See raamat kirjutati kokku millagi esimese sajandi lõpus, kui roomlased olid hävitanud Jeruusalemma ja kristlik kogukond üritas oma mälestusi Jeesusest korrastada. Matteusel oli kasutada ka mitu varasemat allikat.

Vandenõu Jeesuse tapmiseks

1 Ja sündis, kui Jeesus oli kõik need kõned lõpetanud, et ta ütles oma jüngritele:
2 „Te teate, et ülehomme on paasapüha ja Inimese Poeg antakse risti lüüa.”
3 Siis kogunesid ülempreestrid ja rahvavanemad ülempreester Kaifase
kotta 4 ja otsustasid Jeesuse kavalusega kinni võtta ja tappa.
5 Nad ütlesid aga: „Teda ei tohi kinni võtta pühade ajal,
sest muidu hakkab rahvas mässama.”

Jeesust salvitakse

6 Aga kui Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas,
7 astus ta juurde naine, kellel oli alabasternõu ülihinnalise
salviga, ning valas salvi lauas istuva Jeesuse pea peale.
8 Jüngrite meel läks aga pahaseks seda nähes ja nad ütlesid:
„Milleks küll see raiskamine?
9 Selle oleks ju võinud müüa suure raha eest ja raha anda
vaestele.”
10 Aga Jeesus ütles seda märgates neile: „Miks te tülitate
seda naist? Ta on teinud mulle kauni teo.
11 Vaeseid on teie juures ju alati, mind aga ei ole teil
alati.
12 Sest seda salvi minu ihu peale kallates tegi tema seda
minu matuseks.
13 Tõesti, ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas
kuulutatakse evangeeliumi, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest,
mis ta on teinud.” 

Juudas reedab Jeesuse

14 Siis läks Juudas Iskariot, üks neist kaheteistkümnest,
ülempreestrite juurde
15 ja ütles: „Mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie
kätte annan?” Nemad pakkusid talle kolmkümmend hõberaha.
16 Ja sellest alates otsis Juudas parajat hetke, et Jeesust
ära anda. 

Jeesuse viimne paasasöömaaeg

17 Aga hapnemata leibade püha esimesel päeval astusid Jeesuse
jüngrid ta juurde ja küsisid: „Kuhu sa tahad, et me sulle paasa
söömise valmistaksime?”
18 Tema ütles: „Minge linna selle-ja-selle juurde ja
öelge talle: „Õpetaja ütleb: Minu aeg on lähedal, ma tahan sinu
juures pidada paasasöömaaega oma jüngritega!””
19 Ja jüngrid tegid, nõnda nagu Jeesus neid oli käskinud, ja
valmistasid paasasöömaaja.
20 Aga õhtul istus Jeesus lauda koos nende kaheteistkümnega.
21 Ja kui nad sõid, ütles tema: „Tõesti, ma ütlen teile, üks
teie seast annab minu ära.”
22 Ja väga nukraks jäädes hakkasid nad järjestikku talle
ütlema: „Ega ometi mina see ole, Issand?”
23 Tema aga vastas: „See, kes sööb minuga samast kausist,
annabki minu ära.
24 Inimese Poeg läheb küll ära, nõnda nagu temast on
kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes Inimese Poja ära
annab! Sellele inimesele oleks parem, kui ta ei oleks
sündinud.”
25 Aga Juudas, tema äraandja, kostis talle: „Olen siis mina
see, rabi?” Jeesus ütles talle: „Need on sinu sõnad.”
26 Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis
ja ütles jüngritele andes: „Võtke, sööge, see on minu ihu!”
27 Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles:
„Jooge kõik selle seest,
28 sest see on minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest
pattude andeksandmiseks!
29 Aga ma ütlen teile: Mina ei joo siitpeale sellest
viinapuu viljast kuni päevani, mil ma joon koos teiega
uut oma Isa riigis.” 

Jeesus kuulutab ette, et jüngrid jätavad ta maha

30 Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja
Õlimäele.
31 Siis ütles Jeesus neile: „Teie kõik taganete minust täna
öösel, sest kirjutatud on:
Ma löön karjast,
ja karja lambad pillutatakse laiali.
32 Kuid pärast oma ülesäratamist lähen ma teie eele
Galileasse.”
33 Aga Peetrus kostis: „Kui ka kõik taganevad sinust,
ei tagane mina eluilmaski!”
34 Jeesus lausus talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, täna öösel,
enne kui kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ära.”
35 Peetrus ütles talle: „Kui ma ka peaksin koos sinuga surema,
mina ei salga sind mitte!” Samamoodi ütlesid ka kõik teised
jüngrid. 

Jeesus palvetab Ketsemanis

36 Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse
Ketsemaniks, ja ütles jüngritele: „Istuge siin, kuni ma
lähen ja palvetan seal!”
37 Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja kaks Sebedeuse
poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust.
38 Siis ta ütles neile: „Mu hing on väga kurb surmani.
Jääge siia ja valvake koos minuga!”
39 Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas:
„Minu Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust!
Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina!”
40 Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamast ning
ütles Peetrusele: „Niisiis te ei jaksanud ühtainustki tundi koos
minuga valvata?
41 Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on
küll valmis, aga liha on nõder.”
42 Ta läks teist korda ära ja palvetas: „Minu Isa, kui
see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu
tahtmine!”
43 Ja kui ta tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas
magamast, sest nende silmad olid rasked unest.
44 Ja ta jättis nad sinna ning läks jälle ära ja palvetas
kolmandat korda, lausudes uuesti needsamad sõnad.
45 Siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile: „Teie
aina magate ja puhkate! Vaata, tund on lähedal ja Inimese
Poeg antakse patuste kätte!
46 Tõuske üles, läki! Ennäe, mu äraandja on lähedal!”

Jeesus vangistatakse

47 Ja kui Jeesus alles rääkis, ennäe, tuli Juudas, üks neist
kaheteistkümnest, ja temaga oli kaasas suur rahvahulk mõõkade ja
nuiadega, saadetud ülempreestrite ja rahvavanemate poolt.
48 Aga tema äraandja oli andnud neile tähise: „See, kellele
ma suud annan, ongi tema. Tema võtke kinni!”
49 Ja otsekohe astus Juudas Jeesuse juurde ja ütles: „Tere,
rabi!” ning andis talle suud.
50 Aga Jeesus ütles talle: „Sõber, milleks sa siin oled?”
Siis nad astusid Jeesuse juurde, panid käed tema külge ja
võtsid ta kinni.
51 Ja ennäe, üks Jeesuse kaaslastest sirutas käe ja tõmbas
tupest oma mõõga ja lõi ülempreestri sulast ning raius ta kõrva
ära.
52 Siis ütles Jeesus talle: „Pista oma mõõk tuppe tagasi,
sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi hukkuvad!
53 Kas sa arvad, et ma ei või oma Isa paluda, ja ta saadaks
mu käsutusse praegu rohkem kui kaksteist leegioni ingleid?
54 Aga kuidas siis saaksid täide minna kirjad, et see nõnda
peab sündima?”
55 Sel tunnil ütles Jeesus rahvahulgale: „Kas te olete nagu
teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni
võtma? Ma olen päevast päeva istunud pühakojas õpetamas ja te
ei ole mind vangistanud!”
56 Aga see kõik on sündinud, et prohvetite kirjad
läheksid täide. Siis põgenesid kõik jüngrid, jättes tema maha.

Suurkohus kuulab Jeesust üle

57 Aga Jeesuse vangistajad viisid ta ülempreester Kaifase
juurde, kuhu olid kogunenud kirjatundjad ja vanemad.
58 Peetrus järgnes talle eemalt kuni ülempreestri õueni,
läks sisse ja istus maha teenijate juurde, et näha, kuidas
asi lõpeb.
59 Aga ülempreestrid ja terve Suurkohus otsisid valetunnistust
Jeesuse vastu, et teda surmata,
60 ent ei leidnud, kuigi palju valetunnistajaid astus ette.
Viimaks aga astusid ette kaks,
61 kes ütlesid: „Tema on lausunud: „Ma võin Jumala
templi lammutada ja kolme päevaga üles ehitada.””
62 Siis ülempreester tõusis püsti ja ütles Jeesusele: „Kas sa
ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu tunnistavad?”
63 Aga Jeesus vaikis. Ja ülempreester ütles talle: „Ma
vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina
oled Messias, Jumala Poeg?”
64 Jeesus vastas talle: „Need on sinu sõnad. Ometi
ütlen mina teile: Siitpeale te näete Inimese Poja istuvat Väe paremal
käel ja tulevat taeva pilvedel.”
65 Siis ülempreester käristas oma rõivad lõhki ja ütles: „Ta
on teotanud pühadust! Mis tunnistajaid meil veel on vaja! Vaata,
nüüd te olete ise kuulnud pühaduseteotust!
66 Mis teie arvate?” Aga nemad kostsid: „Tal on surmasüü!”
67 Siis nad sülitasid Jeesusele näkku ja peksid teda
rusikatega, mõned aga lõid teda kepiga
68 ja ütlesid: „Ütle meile prohveti viisil, Messias, kes see
on, kes sind lõi?” 

Peetrus salgab Jeesuse

69 Peetrus istus aga väljas õuel. Ja ta juurde astus üks
teenijatüdruk ja ütles: „Ka sina olid galilealase Jeesusega.”
70 Aga tema salgas kõigi ees: „Ma ei mõista, mida sa räägid!”
71 Kui ta läks aga värava poole, nägi teda teine teenijatüdruk ja
ütles neile, kes seal olid: „Tema oli naatsaretlase
Jeesusega.”
72 Ja taas salgas ta vandega: „Ma ei tunne seda inimest!”
73 Üsna varsti ütlesid aga sealviibijad Peetrusele ligi
astudes: „Tõesti, ka sina oled üks nende seast, sest su
kõneviiski annab su ära.”
74 Siis hakkas ta hirmsasti sajatama ja vanduma: „Ma ei
tunne seda inimest!” Ja kohe laulis kukk
75 ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud:
„Enne kui kukk laulab, salgad sina minu kolm korda ära.”
Ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma.

Jeesus antakse maavalitseja kätte

1 Aga varahommikul langetasid kõik ülempreestrid ja
rahvavanemad Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb surmata,
2 ja viisid ta aheldatult ära ning andsid maavalitseja
Pilaatuse kätte. 

Juudas Iskarioti surm

3 Kui siis tema reetja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud
surma, kahetses ta ja viis need kolmkümmend hõberaha
ülempreestritele ja vanematele tagasi,
4 öeldes: „Ma olen teinud pattu, olen süütu vere ära andnud.”
Nemad aga vastasid: „Mis see meie asi on? Vaata ise!”
5 Ja visanud hõberahad templisse maha, Juudas eemaldus, läks
ära ja poos enese üles.
6 Aga ülempreestrid ütlesid neid hõberahasid üles korjates:
„Neid ei tohi templivaramusse panna, sest see on vere hind.”
7 Nad võtsid nõuks osta nende eest potissepa põllu
matmispaigaks muulastele.
8 Seepärast hüütakse seda põldu Verepõlluks tänini.
9 Siis läks täide, mis prohvet Jeremija kaudu on räägitud:
„Ja nad võtsid kolmkümmend hõberaha, hinna, mille vääriliseks
Iisraeli lapsed ta olid hinnanud,
10 ja andsid need potissepa põllu eest, nii nagu Issand mind
oli käskinud.” 

Pilaatus mõistab Jeesuse surma

11 Jeesus pandi aga seisma maavalitseja ette, ja maavalitseja
küsis temalt: „Sina oled siis juutide kuningas?” Aga Jeesus
lausus: „Need on sinu sõnad.”
12 Ent ülempreestrite ja vanemate kaebuste peale tema kohta
ei vastanud Jeesus midagi.
13 Siis ütles Pilaatus talle: „Kas sa ei kuule, mida kõike
nad sinu vastu tunnistavad?”
14 Tema ei vastanud talle selle peale ainsatki sõna, nõnda
et maavalitseja pani seda väga imeks.
15 Maavalitsejal oli aga tava vastu pühi lasta vabaks üks
vang, keda rahvahulk tahtis.
16 Tollal oli vangide seas Barabase-nimeline kurikuulus
mees.
17 Kui nad nüüd koos olid, küsis Pilaatus neilt: „Kumma te
tahate, et ma lasen teile vabaks, kas Barabase või Messiaks
nimetatud Jeesuse?”
18 Ta ju teadis, et nad olid Jeesuse kadeduse pärast tema
kätte andnud.
19 Aga kui Pilaatus istus kohtujärjel, saatis ta naine
talle sõna: „Ärgu olgu sul midagi tegemist selle õigega, sest ma
olen täna öösel unenäos tema pärast palju kannatanud!”
20 Ülempreestrid ja vanemad keelitasid aga rahvahulki, et
need nõuaksid Barabast, Jeesuse aga laseksid hukata.
21 Maavalitseja küsis veel kord: „Kumma neist kahest te
tahate, et ma vabaks laseksin?” Nemad vastasid: „Barabase!”
22 Pilaatus küsis neilt: „Mis ma siis pean tegema Jeesusega,
keda nimetatakse Messiaks?” Nad kõik ütlesid: „Löödagu risti!”
23 Aga tema lausus: „Miks nii, mis halba on ta siis teinud?”
Rahvahulk karjus aga veel valjemini: „Löödagu risti!”
24 Kui siis Pilaatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid
lärm läks aina suuremaks, siis ta võttis vett ja pesi rahvahulga
ees oma käsi, öeldes: „Ma olen süüta selle verest! Küll te
näete!”
25 Ja kogu rahvas kostis talle: „Tema veri tulgu meie ja meie
laste peale!”
26 Siis ta laskis neile vabaks Barabase, Jeesust aga laskis
piitsutada ja andis ta risti lüüa.
27 Siis võtsid maavalitseja sõdurid Jeesuse kaasa kohtukotta
ja kogusid tema kallale terve väesalga.
28 Ja nad võtsid ta riidest lahti ja panid talle selga punase
mantli.
29 Ja pununud kibuvitstest pärja, panid selle talle pähe ja
pilliroo ta paremasse kätte ja tema ette põlvili heites teotasid
teda: „Tervist, juutide kuningas!”
30 Ja nad sülitasid ta peale ja võtsid pilliroo ning lõid
talle pähe.
31 Ja kui nad olid teda küllalt teotanud, tõmbasid nad tal
mantli seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rõivastesse ja viisid ta
ära ristilöömiseks. 

Jeesus lüüakse risti

32 Välja minnes leidsid nad Küreene mehe, nimega Siimon, seda
nad sundisid kandma Jeesuse risti.
33 Ja kui nad jõudsid paika, mida hüütakse Kolgataks - see
tähendab Pealuu paigaks -,
34 andsid nad Jeesusele juua sapiga segatud veini. Kui ta
seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua.
35 Aga kui nad tema olid risti löönud, jagasid nad liisku
heites ta rõivad omavahel
36 ja istusid maha ning valvasid teda seal.
37 Ja nad panid ta pea kohale kirja tema süüga: „See on
Jeesus, juutide kuningas.”
38 Siis nad lõid koos Jeesusega risti kaks teeröövlit, ühe
ta paremale ja teise vasemale käele.
39 Möödujad aga parastasid teda päid vangutades:
40 „Sina, kes lammutad templi ja kolme päevaga üles ehitad, päästa
iseennast! Kui sa oled Jumala Poeg, siis astu ristilt alla!”
41 Nõndasamuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjate
ja vanematega:
42 „Teisi on ta päästnud, iseennast ei suuda päästa. On ta
Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla ja me usume
temasse!
43 Ta on lootnud Jumala peale, eks tema päästku ta, kui ta
teda tahab, ta ju ütleb, et ta on Jumala Poeg.”
44 Just niisamuti teotasid teda ka koos temaga ristilöödud
teeröövlid.

Jeesus sureb ristil

45 Keskpäeval aga tuli pimedus üle kogu maa kuni kella
kolmeni pärast lõunat.
46 Kella kolme paiku aga kisendas Jeesus valju häälega:
„Elii, elii, lemaa sabahtani?” - see tähendab: „Mu Jumal, mu
Jumal, miks sa mu maha jätsid?”
47 Aga mõned sealseisjaist laususid seda kuuldes: „See
hüüab Eelijat appi!”
48 Ja kohe jooksis üks nende seast ja võttis äädikaga
immutatud käsna, pistis selle roo otsa ja pakkus talle juua.
49 Aga teised rääkisid: „Noh olgu, eks me näe, kas Eelija
tuleb teda päästma!”
50 Jeesus aga, kisendades taas valju häälega, heitis hinge.
51 Ja ennäe, templi vahevaip kärises ülalt alla kaheks
ja maa värises ja kaljud murdusid
52 ja hauakambrid avanesid ja ärkas üles palju magama uinunud
pühade ihusid
53 ja need tulid hauakambritest välja ja läksid pärast tema
surnuist ülesäratamist pühasse linna ja paljud said seda näha.
54 Aga kui väeülem ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid,
nägid maavärisemist ja seda, mis sündis, lõid nad väga kartma
ja ütlesid: „Tõesti, see oli Jumala Poeg!”
55 Aga seal oli toimuvat eemalt vaatamas palju naisi, kes
olid Jeesusele järgnenud Galileast alates teda teenides,
56 nende seas Maarja Magdaleena ja Jaakobuse ja Joosepi ema
Maarja ning Sebedeuse poegade ema. 

Jeesus maetakse kaljuhauda

57 Aga õhtu jõudes tuli rikas mees Arimaatiast, nimega Joosep,
kes oli ka Jeesuse jünger.
58 See läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu.
Siis Pilaatus käskis selle anda.
59 Ja Joosep võttis ihu, mässis selle puhtasse linasse
60 ja pani oma uude kaljusse raiutud hauakambrisse, ning
veeretanud haua ukse ette suure kivi, läks ära.
61 Aga Maarja Magdaleena ja teine Maarja olid ka seal, nad
istusid haua vastas.
62 Järgmisel päeval, see oli pühade valmistuspäevale
järgnev hingamispäev, tulid ülempreestrid ja variserid Pilaatuse
juurde kokku
63 ja ütlesid: „Isand, meile tuleb meelde, et see eksitaja
ütles, kui ta alles elas: „Mina ärkan kolme päeva pärast üles.”
64 Käsi nüüd hauda kolmanda päevani valve all pidada, et
jüngrid ei tuleks ja teda ära ei varastaks ega ütleks rahvale,
et ta on üles äratatud surnuist, sest nii oleks viimane pettus
hullem kui esimene.”
65 Pilaatus lausus neile: „Siin on teile valvesalk. Minge ning
pidage valvet, nii nagu oskate!”
66 Nemad läksid ja võtsid haua valve alla ja koos
valvesalgaga pitseerisid kivi.

Jeesuse ülestõusmine

1 Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma
nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine
Maarja hauda vaatama.
2 Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel,
laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle
peale.
3 Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi.
4 Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha
nagu surnud.
5 Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke!
Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust.
6 Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta
ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!
7 Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles
äratatud surnuist! Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal
te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud.”
8 Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga
lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele.
9 Ja ennäe, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles: „Olge
rõõmsad!” Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgade
ümbert kinni ja kummardasid teda.
10 Siis Jeesus ütles neile: „Ärge kartke! Minge ning teatage
mu vendadele, et nad läheksid Galileasse, ja seal saavad nad
mind näha.”
11 Aga kui nad olid läinud, vaata, siis tulid mõned
valvesalgast linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli
sündinud.
12 Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda
sõduritele rohkesti raha.
13 Nad õpetasid: „Öelge: „Jeesuse jüngrid tulid öösel ja
varastasid tema ära, kui me magasime.”
14 Ja kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me
teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta.”
15 Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud. Ja
seda juttu levitatakse juutide seas tänini. 

Jeesus ilmub jüngritele ja läkitab nad evangeeliumi kuulutama

16 Need üksteist jüngrit läksid aga Galileasse sinna
mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna.
17 Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga
kahevahel.
18 Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on
antud kõik meelevald taevas ja maa peal.
19 Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad,
ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse
20 ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil
käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu
lõpuni.”

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid