Ettevõttel on lubjakivi kaevandamiseks ja sellest killustiku tootmiseks kehtivad keskkonnaload Harku maardlas asuvas Harku karjääris, Harku II karjääris, Harku IV karjääris ja Harku VI karjääris. Enam kui kaks korda laiendada soovitakse Harku IV karjääri.

Kui olemasoleva Harku IV lubjakivikarjääri mäeeraldise ja teenindusmaa pindala on 19,44 ha, siis taotletava laienemise järgselt kujuneb mäeeraldise pindalaks 48,98 ha ja teenindusmaa pindalaks 51,66 ha.