Kuue kaitseväelase algatatud kohtuasja materjalidest ilmneb, et Heremi kehtestas oma käskkirja punktiga 4 muu hulgas järgmise nõude:

„Tulenevalt „Töökeskkonna ohutegurite riskianalüüs. Bioloogiline ohutegur. COVID 19“ Kaitseväe teenistujatel esitada üks järgnevatest tõenditest: COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise alustamise (esimene doos), vaktsineerimiskuuri läbimise või COVID-19 läbipõdemise tõend e-maili aadressile meditsiin@mil.ee või paberkandjal struktuuriüksuse meditsiiniteenistusele hiljemalt kahe nädala jooksul arvates käskkirja andmise hetkest. Andmete esitamise, kontrollimise ja säilitamise suunised on toodud käesoleva käskkirja seletuskirjas.“

Kaitseväe peastaabi logistikaosakond (J4) sai ülesande esitada Heremile nimekiri isikutest, kes ei ole esitanud nõutavat tõendit ühe nädala jooksul pärast tähtaja kukkumist, ning personaliosakonna ülemal tuli algatada tõendi esitamata jätnute suhtes „menetlustoimingud“.

Tartu halduskohtu seisukoht on esmalt, et tegemist oli käskkirjaga, mis oli mõju poolest võrdväärne vaktsineerimiskohustusega, kuna vaktsineerimine sai teenistussuhte jätkamise eelduseks.