Kohtu hinnangul olnuks Harku vallavolikogul õigus loataotlus kooskõlastamata jätta üksnes juhul, kui ta oleks selgelt ära näidanud, et konkreetses uuringuruumis tulevikus kaevandamine välistatud või toonud välja konkreetsed andmed selle kohta, et geoloogiline uuring ise kujutab ohtu või olulist häiringut keskkonnale ja lähipiirkonnas elavatele inimeste – näiteks rikuks ära majapidamiste kaevude vee.

Kohtu hinnangul Harku vald seda oma otsust langetades ega hiljem ka kohtumenetluses teha ei suutnud. Ka kohaliku kogukonna vastuseis (allkirjade kogumine petitsioonile) kaevandamisele hakkas ilmsiks tulema alles siis, kui kohtuistung selles asjad oli juba peetud.