Rikkumine nr 1: jäätmed ja korduvakastamine

Komisjoni teatel on jäätmete raamdirektiiviga kehtestatud olmejäätmete ringlussevõtu ja korduskasutamiseks ettevalmistamise õiguslikult siduvad eesmärgid. Samuti nõutakse direktiivis, et liikmesriigid parandaksid oma jäätmekäitlussüsteeme ja ressursitõhusust.