„Senine praktika näitab, et kvaliteetne ruumiplaneerimine ja läbimõeldud tegutsemine ehitussektoris on side ehitamisega seoses vaid sõnakõlks, sest seni pole soovitud näha tervikvaadet,“ seisab ITLi pöördumises.

Organisatsioon leiab, et riigitee ehitajaid peaksid olema kohustatud nägema ette sidemastidele asukohad teemaa koosseisus, muuta on selleks vaja muuta riigimaanteede projekteerimisnorme ja näha ette mastidele asukohad tee vahetus läheduses.

Veelgi enam: iga uus või põhjalikult rekonstrueeritav riigitee või kergliiklustee peab olema projekteeritud „targa teena“ - tee projekt peab sisaldama optilise kaabli jaoks vajalikku baastaristut ehk maakeeli toru optiliste kaablite jaoks).

Lisaks on ITLi hinnangul vaja tagada sidetaristu rajamise kohustus muude ehitiste - hoonete ja rajatiste - ehitustegevusse. Sidevõrgu olemasolu peab olema kasutusloa väljastamise eeltingimus.

See kõik võimaldab luua ülikiire interneti kasutamise maju ja rajada üksnes nn tarku teid.

Milline on täna aga reaalsus: ITLi hinnangul kehtib riigi teede puhul senini lähenemine, et mobiilimastid peavad asuma maanteedest võimalikult kaugel. Teekaitsevööndis kehtib endiselt Transpordiameti soovitus teest kaugemale hoida: „riigile kuuluvale transpordimaale tehnovõrgu rajamine peab olema põhjendatud ning kaaluda tuleb alternatiivseid asukohti väljaspool teemaad.“

„Senini on ruumiplaneerimise tervikutaju puudumise tõttu tavaline olukord, milles kõigepealt ehitatakse valmis teed, tänavad ja majad ning alles seejärel hakatakse sageli mõtlema, kas, kuidas ja kuhu saaks hakata tee alla paigaldama sidekaableid. On ilmne, et see on kulukas, aeglane ja ebaefektiivne,“ seisab ITLi kirjas.

„On aga ilmne, et metsa rajatud mobiilimastist pole kuigi palju kasu levi loomiseks maanteel, sh 5G leviga oluliste transpordikoridoride katmiseks,“ märgib ITL. „Rääkides iseliikuvatest autodest ja bussidest ja pikemast vaatest tulevikku, sõltub nii nende kui kogu liikluspildi ohutus samuti tipptasemel sidetaristu olemasolust.“

Organisatsioon leiab ka, et COVIDi pandeemia ja sellele järgnenud jätkuv paindlik töötegemine näitab selgelt, et tööviisid on muutunud ning inimesed vajavad head ja stabiilset sideühendust. Selle olemasolu on oluline ka meist igaühe süsinikujalajälje vähendamiseks vältimaks pidevat maalt linna tööle või ka asjaajamiseks ametiasutusse sõitmist. See omakorda tähendab kvaliteetset sidet ehk nii valguskaablil põhinevat kui ka mobiilset ühendust, kuna ainult üle õhu pakutav mobiilne internet ei pruugi kõikidel juhtudel olla parim lahendus.

ITL ja tema liikmete poolt seni esitatud ettepanekud ministeeriumitele on jäänud sisulise tähelepanu ja tulemusteta.